10. Nationale Konferenz zur non-formalen Bildung - enfancejeunesse
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Datum: 19.11.2021

Uhrzeit: 08:15

Standort: Luxembourg

10. Nationale Konferenz zur non-formalen Bildung

- SNJ/MENJE

Kinderrechte in der non-formalen Bildung

Wimmelbild: „Meng Rechter!“

Wie kann das Wimmelbild „Meng Rechter!“ eingesetzt werden ?

Vortrag Prof. Dr. Jörg Maywald

#Paroles d’expert : Prof. Dr. Maywald
Kinderrechte in den Kindertagesstätten

Praxisbeispiele

Maison Relais „Haus vun de Kanner“ (Grund, Luxemburg) :
„Partizipativ Projeten“
Crèche Heffingen/Reuland :
„Spilllandschaften“
Crèche „Maeh-Ma-Muh“ (Urspelt) :
„Rou an Erhuelung an der Natur“
Crèche „Stadmais“ (Wiltz) :
„Kannerrechter kenne léieren an erliewen“

„Du hues Recht!“ – Children’s Conference 2019