Allgemeine Informationen - enfancejeunesse
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

Allgemeine Informationen

Méisproochegkeet ass eng Chance – Aussagen von nationalen und internationalen Experten zum Thema Mehrsprachigkeit

Informationsbroschüre (FR, DE, EN)

Méisproochegkeet ass eng Chance – Aussagen von nationalen und internationalen Experten zum Thema Mehrsprachigkeit

Poster (LU, DE, EN)

Méisproochegkeet fërderen – Fir datt d’Kanner schonn déi Sproochen héieren déi se mar schwätzen

Informationsbroschüre (LU)

Die mehrsprachige Erziehung in den Kinderkrippen

Informationsbroschüre (LU, FR, DE, PT, EN)

D’Zukunft fänkt éischter un

Informationsbroschüre (LU, FR, PT, EN)