Hausaufgabenhilfe - Informationen - enfancejeunesse
Le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg

D’Hausaufgabenhëllef – D’Kanner stäerken, d’Famillen entlaaschten, d’Partner vernetzen

De 7. Juli 2022 huet de Minister fir Educatioun, Kanner a Jugend, Claude Meisch, op enger Pressekonferenz a Clausen dat neit Konzept vun der Hausaufgabenhëllef virgestallt.  Vun der nächster Rentrée u wäerten d’Schoulen, d’Bildungs- a Betreiungsstrukturen an d’Eltere begleet ginn, fir dësen Dispositif flächendeckend ëmzesetzen.

Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend