En détail

Du hues dech scho gefrot, wéi s du d’Thema vun der Nohaltegkeet kanns an der Maison Relais, am Jugendhaus oder an denger Organisatioun ëmsetzen? Dës Formatioun soll dir Ureegunge ginn, wat fir Projeten, Aktiounen oder alldeeglech Ännerungen ee kann ënnerhuelen, fir déi Jonk op nohalteg Themen ze sensibiliséieren a flott Aktioune mat hinnen ze realiséieren.

Mir kucken eis e puer konkret Projete méi genau un a probéieren e puer Workshops aus. Zil vun dëser Formatioun ass et e nohaltege Projet oder Workshop mat de Kanner a Jugendlechen ze realiséieren.

Um 2. Datum kucke mir eis déi realiséiert Projeten un, an tauschen eis weider doriwwer aus.

Inscription SNJ