En détail

Staark Kanner brauche staark Erwuessener, déi bereet sinn e Stéck vun hirer Muecht ofzeginn, déi si just dofir hunn, well si méi grouss a méi kräfteg wéi Kanner sinn.
An dëser Formatioun gëtt gekuckt wat dat heescht Muecht ofzeginn, d’Kanner selwer-, oder mat entscheeden ze loossen. Wéi kënne mer dat ënnerstëtzen? Wéi kënne mer de Kanner hëllefe selwer responsabel Entscheedungen ze treffen? Wou sinn d’Grenze vu Participatioun, den Erwuessenen hier, an de Kanner hier?

Grondlage vun der Bedeelegung vu Kanner am SEA

  • Wat heescht Participatioun?
  • Participatioun a Bildung.
  • Participatioun an Demokratie.

 
Dialogwerkstatt

  • Nolauschteren
  • Froe stellen
  • Konkretiséieren
  • Visualiséieren

Objectifs

Teilnehmer kréien eng aner Vue op d’Kanner, an domat eng aner Relatioun zu de Kanner.
D’Verständnis vum Bildungsoptrag an der non-formaler Bildung gëtt méi kloer.

Méthode

  • Theoreteschen Input
  • Klenggruppenaarbecht
  • Diskussioun an der grousser Ronn

 
Dës Formatioun riicht sech un all Erzéier/Pädagogen… déi an engem Team am non-formale Beräich schaffen. Et ka vu Virdeel sinn, wa méi wéi 1 vun engem Team matmécht, ass awer keng Viraussetzung.

Inscription