En détail

Die politesch Bildung soll am Jugendsecteur ausgebaut ginn. D‘ Formatioun huet als Objektiv dat edukativt Personal heibäi ze ënnerstëtzen fir deser komplexer Aufgab gerecht ze ginn, an dëst esouwuel am non-formale Beräich (ausserhalb vun der Schoul), wéi och am formale Beräich (an der Schoul). D’Interaktioun an den Austausch tëscht dësen zwee Secteuren ass wichteg. Mir iwwerleeën all zesummen, wéi politesch Bildung kann an der Schoul, am Jugendhaus an an der Organisatioun ëmgesat ginn a wéi eng flott Zesummenaarbecht ausgesinn kann.