En détail

D’Aarbecht an enger Jugendorganisatioun ass am Bildungsberäich eng ganz spezifesch.
Zemools, wann een nei ufänkt, waarden eng ganz Rëtsch Defien.
Wat ass eng Jugenstruktur ? 
Wat ass non-formal Bildung ? 
Wat ass meng Aufgab als Erzéier? Wat ass e Bildungsoptrag?
Wéi kann ech eng „gesond“ Bezéiung zu de Jugendlechen opbauen ?

Dës Formatioun ass obligatoresch fir all Erzéier deen néi ufänkt a muss a sengem 1. Schaffjoer absolvéiert ginn.

Folgend Themen a Schwéierpunkte gi behandelt :

– Gesetzgebung a Verantwortung

– Strukturqualitéit

– Bildungsrahmenplan

– Prozessqualitéit

– Hëllefsstrukturen

– Rechter a Pflichten vun de Jonken

– Netzwierkaarbescht a Weiderbildung

 

Aschreiwungsfrist 1. Oktober 2021

Inscription SNJ