En détail

Module A :

D’Aarbecht an engem Jugendhaus ass am Bildungsberäich eng ganz spezifesch. Zumols, wann een nei ufaenkt, waarden eng ganz Rëtsch Déifien. Wat ass ee Jugendhaus? Wat ass non-formal Bildung? Wat ass meng Aufgab als Erzéier? Wat ass de Bildungsoptrag? Wéi kann ech eng „gesond“ Bindung zu de Jugendlechen opbauen?

Dës Formatioun ass obligatoresch fir all Erzéier deen nei ufaenkt a muss a sengem 1. Schaffjoer absolvéiert ginn.

Folgend Themen a Schwéierpunkte gi behandelt:

§  Gesetzleche Kader

§  Loi ASFT, Règlement grand-ducal jeunesse ; Rapport national, Plan d’action … )

·         MENJE/ Gemeng/Gestionnaire

·         Wéi soll, muss a kann ech mat deene verschiddene Partner zesumme schaffen?

§  Strukturqualiteit : LOI ASFT,  Conventiounen, Plateformes, Décomptes

Prozessqualitéit: Loi Jeunesse, CAG, Journal de bord, Agents régionaux, Evaluation, Rapport Suivi

§  De Bildungsrahmenplan

§  Bildungsverständnis

§  Methoden/Charakteristiken vun non-formaler Bildung am Jugendbereich

§  Opsichend Jugendaarbecht

§  Observatioun an Dokumentatioun

§  Methodik an Didaktik

§  D‘Roll vum Pädagogog

§  Netzwierkaarbecht

§  Assoziatiounen an Organisatiounen

§  Schoulsystem

§  Hëllefstrukturen

§  Gemengen

§  International JA

Methoden :

Theorie, Gruppenaarbecht, Austausch

 

Délai d'inscription: 06/04/2020