En détail

Der Jugendkultur eng medial Plattform bidden!

D'Team vu Graffiti asbl, der Jugendsendung op Radio ARA, féieren d'MataarbechterInnen aus jugendspezifesch Aarbeschtsfelder an d'Radioaarbescht an: d'Recherche, Produktioun an d'Veraarbeschtung vun Interviews an Emissiounen, fir eng eege Radiosendung ze produzéieren an sou jugendspezifesch Themen an Interessen an eng méi breet Ëffentlechkeet ze bréngen.

Radioaarbescht fërdert bei Jugendlechen zudem d'Sproochekompetenz, Ausernanersetzungen mat Themen an dem Selbstbewosstsinn.