En détail

Wie kann ech eng flott Kommunikatioun no baussen opbauen, fir d’Informatioun iwwer mäi Projee sou vill wie méiglech ennert de Leit ze verdeelen, an esou och d’Aarbecht vun de Jonken ze weisen? Aktiv si fir a mat de Jonken, nei Aktiounen initiéieren, Konzepter entwéckelen an ëmsetzen, nei Projeten opbauen an organiséieren oder scho bestehend Projeten an Aarbechten nei valoriséieren, alles dat ass en Deel vun der Aarbecht am Jugendhaus. Heifir as et wichteg eng flott Kommunikatioun no baussen opzebauen. Wie stellen ech eng efficace Strategie op? Wat ass wichteg bei Presseaarbecht? Wéi gestalten ech meng Oeffentlechkeetsaarbecht?

Inscription SNJ