En détail

Wéi kënne mer d’Kommunikatioun mat Kanner verbesseren a sie besser verstoe léieren?

 • Vu wéi engem Alter un däerfe Kanner sech iwwerhaapt matdeelen?
 • Wat heescht Partizipatioun?
 • Mussen déi Erwuessen d’Kanner ëmmer eescht huelen?
 • Wat kënne Kanner scho fir sech entscheeden?
 • Nolauschteren
 • D’Konscht vum Froestellen
 • Fir Kanner abstrakt Saache konkretiséieren
 • Schrëftlech Kommunikatioun ouni Buchstawen
 • Kommunikatioun mat Hëllef vu gemeinsame Symboler

 

D’Methode vun der Fortbildung :

 • Informatioun
 • Diskussioun
 • Gruppenaarbechten

 

Link fir d'Umeldung : chris.thill@kannergerecht.com