En détail

„Wenn du immer nur das tust, was du heute schon kannst, wirst du immer das bleiben, was du heute schon bist“ – unbekannt Wéi vill Persoune passen an eng Telefonskabinn? Wat kritt ee fir en Apel? Sech aus senger eegener Komfortzon erausbewegen fir sech besser kennenzeléiren, an eege Stäerkten a Schwächten erkennen. Duerch präzis erausgesichten Aufgaben erlabe mir iech nei Erfahrungen ze maachen an och individuellt Léieren ze erméiglechen. Schwéierpunkte leien op verschiddenen Themen:
• Teamfähegkeet
• Selbst a Friemwahrnehmung
• Kommunikatiounskompetenz
• Problemléisungskompetenz
• Perséinlech Vermeidungsstrategien erkennen
• Komfortzon Wëllt dir nei Methode kenneléiere fir matt Jonken ze schaffen, oder wëllt dir d‘Chance notze fir Iech besser als Individuum oder och als Team weider ze entwéckelen? Dann sidd dir genau richteg.

Inscription SNJ