En détail

D'Formatioun adrésséiert sech un Erzéierlinnen aus den Jugendhaiser, déi hire Budget selwer geréieren, a wou Comptabilitéit vun der EGMJ gebucht gëtt. Wéi notzen ech den Programme BOB optimal, waat Consulatioun an lmpressioun ugeet, a virun allem : wou sin ech mat den Suen drun ?