Pädagogische Praktiken - enfancejeunesse

Pädagogische Praktiken

Die Clips, die Sie hier finden, sind pädagogische Clips, die unter anderem in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungs- und Betreuungs- einrichtunden in Luxemburg entstanden sind.

Kannerzefriddenheet

Portfolioaarbecht

Raumgestaltung

Alldagsbeobachtungen als Thema an der Konzeptversammlung

Dokumentatioun vu Beobachtungen am Logbuch

D’Supervisioun ënnerstëtzend fir d’Fallbeobachtungen

Déi mobil Crèche

Méisproochegkeet liewen – Kanner encouragéieren

Méisproochegkeet liewen – Méisproochegkeet am Alldag

Méisproochegkeet liewen – Kanner begleeden

Partizipativ Projeten

Rou an Erhuelung an der Natur

Kannerrechter kenne léieren an erliewen

Spilllandschaften