Pädagogische Prinzipien - enfancejeunesse

Pädagogische Prinzipien

Die Clips, die Sie hier finden, sind pädagogische Clips, die unter anderem in Zusammenarbeit mit verschiedenen Bildungs- und Betreuungs- einrichtunden in Luxemburg entstanden sind.

Wat ass non formal Bildung?

Wéi ënnerstëtze mir d’Kanner fir staark ze ginn?

Wéi gesi mir d’Kand?

Wéi léiere Kanner?

D’Aufgabe vun den Erzéierinnen an Erzéier

D’Astellung vun den Erzéierinnen an Erzéier

Wat sinn déi verschidden Aspekter vun der Qualitéit an der non formaler Bildung?

Wéi geschitt d’Qualitéitsentwécklung an de Suivi vun der Qualitéit?

Kannerzefriddenheet (4-7 Joer)

Kannerzefriddenheet (8-12 Joer)

Kannerrechter kenne léieren an erliewen

Partizipativ Projeten

Non-formale Bildung im Klein- und Schulkindalter – Das Bildungsverständnis

Service d’éducation et d’accueil an Äert Kand