Zurück
Home > Covid Link > Kannerdoheem

Kannerdoheem

Kannerdoheem ass eng Plattform, déi sech souwuel un d´Kanner wéi och un d´Eltere riicht. D´Zil heibäi ass et, d´Kanner an hirer Fräizäit mat der Offer vu verschiddenen Aktivitéiten ze ënnerstëtzen. Nieft den Aktivitéite sinn awer och interessant Internetsite fir d´Kanner opgelëscht, et sinn Alldagtipps ze fannen, souwéi verschidde Spréch an Zitater fir driwwer nozedenken. En ofwiesslungsräiche Site fir déi ausserschoulesch Gestaltung vun de Kanner.