Im Detail

 

Vill Kanner a Jugendlech beweegen sech am Alldag net genuch a verbréngen ze vill Zäit dobannen am Sëtzen. Doduerch ginn hinnen vill wäertvoll Erfarungen an Erliefnesser verluer an et wierkt sech och negativ op hiert allgemengt Wuelbefannen aus. Mat der Initiativ „DOBAUSSEN AKTIV“ wëll den SNJ Crèchen, Maison Relaisen, Jugendhaiser a Jugendorganisatiounen motivéieren an ënnerstëtzen, fir rëm méi Aktivitéiten dobaussen ze organiséieren – an dat bei all Wieder an zu all Joreszäit.

 

Dofir fannt Dir ab elo op dëser Säit Konferenzen, Formatiounen, konkret Aktivitéiten an och Iddien fir mat Kanner a Jugendlechen eng flott Zäit dobaussen ze verbréngen. Dobaussen aktiv sinn ass souvill méi wéi just an de Bësch trëppelen ze goen. Et ëmfaasst eng ganz Rei Aspekter un déi een am éischten Moment vläicht guer net denkt.

 

 

DOBAUSSEN FIT SINN, sech dobaussen an der frëscher Loft ze beweegen, fërdert Kanner a Jugendlech op villfälteg Aart a Weis an hirer Entwécklung an kënnt hirer kierperlecher a geeschteger Gesondheet zegutt.

 

 

DOBAUSSEN ENTDECKEN an säin not Ëmfeld kenneléieren. Déi natierlech, wéi och déi gebauten Ëmwelt erwächt zudeem de Kanner a Jugendlech hir Loscht um erfuerschen an experimentéieren.

 

 

DOBAUSSEN KREATIV sinn a mat de verschiddenste Materialien kënnen ze experimentéieren, Iddien auszeprobéieren a sou senger Kreativitéit a Fantasie fräie Laf kënnen ze loossen.

 

 

DOBAUSSEN GUTT DROP, Zäit dobaussen an der frëscher Loft ze verbréngen, hëlleft de Kanner a Jugendlechen erof ze kommen, iwwerschësseg Energie lass ze ginn a sech ze entspanen.

 

 


Appel à projets “ Gitt dobaussen aktiv“

– SELEKTIONÉIERT PROJETEN –

Fir weider Informatioune, luet w.e.g. folgend Dokument erof :

 

thumbnail of Dobaussen Aktiv _ Appel a Projet_050521


Konferenzen a Formatiounen

Fir weider Informatioune bezüglech dem Programm vu Konferenzen a Formatiounen, luet w.e.g. folgend Dokument erof :

 

thumbnail of Design enfancejeunesse_Konferenzen_LU


Aktiviteiten

Fir weider Informatioune bezüglech dem Programm vun Aktiviteiten, luet w.e.g. folgend Dokument erof :

 

thumbnail of Enfancejeunesse_Aktivitéiten_LU


Good practice

Fir weider Informatioune, luet w.e.g. folgend Dokument erof :

 

thumbnail of Design enfancejeunesse_Good Practice_LU